Algemene voorwaarden

Easypanty.nl is een handelsnaam van van Amerongen & Kostman VOF te Mijdrecht, vanaf hier AMKO VOF. AMKO VOF is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30107380. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Easypanty.nl en andere handelsnamen van AMKO VOF. Voor aankopen bij AMKO VOF via het platform van derden, zoals Bol.com, gelden de voorwaarden van die partij.

Inhoud:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Indentiteit ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Verzenden en verzendkosten
 • Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 15 – Klachtenregeling
 • Artikel 16 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Of onderneming waar van Amerongen & Kostman VOF geen aparte prijs en/of leveringsovereenkomst mee heeft.
 2. Zakelijke klant; Natuurlijke of Rechtspersoon waarmee van Amerongen & Kostman VOF aparte prijsafspraken mee heeft.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de rechtspersoon van Amerongen & Kostman VOF en zijn vennoten.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; herroeping Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 – Identiteit ondernemer.

 • Van Amerongen & Kostman VOF
 • Rendementsweg 24D
 • 3641SL
 • Mijdrecht
 • KVK: 30107380
 • IBAN: INGB 0006 3602 40

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AMKO VOF en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen AMKO VOF en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 21 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. In het geval van herroeping van de aankoop door de consument na levering van het product is het de verantwoordelijkheid van de consument om het geleverde aan ons terug te bezorgen. Dat wil zeggen dat de retourkosten voor rekening komen van de consument.
 4. AMKO VOF zal zo spoedig mogelijk doch binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de retourzending de retour in behandeling nemen en beoordelen of een creditfactuur opmaken. Zodra dit process is afgerond ontvangt de consument daar bericht van en indien van toepassing ontvangt de consument binnen twee werkdagen het verschuldigde bedrag terug op zijn rekening.
 5. AMKO VOF hanteert de volgende criteria voor teruggezonden Items:
  1. Het product dient binnen de geldende retourtermijn aangeschaft te zijn bij AMKO VOF.
  2. Het product dient ongedragen, onbeschadigd en ongewassen te zijn.
  3. Het passen van een product mag maar pak het dan netjes uit. Het passen van panty’s met minder dan 20 denier is niet toegestaan vanwege de kwetsbare aard van deze producten.
  4. De verpakking dient redelijkerwijs onbeschadigd mee terug gestuurd worden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in Artikel 6, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. AMKO VOF beschikt over een elektronisch portaal waarin retourzendingen aangemeld dienen te worden en waar tegen gereduceerd tarief een verzendlabel aangeschaft kan worden.
 7. Indien een gratis verzonden order gedeeltelijk geretourneerd wordt en de orderwaarde daarmee onder de voor consument geldende drempelwaarde voor gratis verzenden komt worden er alsnog de voor consument geldende verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. AMKO VOF vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Verzendkosten zullen enkel terugbetaald worden indien een order volledig geretourneerd wordt.
 3. AMKO VOF gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel en rekeningnummer dat de consument heeft gebruikt. Om veiligheidsredenen kan hier alleen onder hoge uitzondering en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de consument van afgeweken wordenDe terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AMKO VOF de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is AMKO VOF niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Kortingscodes van Easypanty.nl zijn tenzij anders vermeld tot 1 jaar na uitgifte geldig.
 8. Eventuele kortingsacties zijn in beginsel alleen geldig voor consumenten. Organisaties die geen aparte prijsafspraken met ons hebben rekenen we daar ook onder. 
 9. Organisaties waar we aparte prijsafspraken mee hebben liften over de producten waar ze afspraken over hebben niet mee in kortingsacties voor consumenten, het staat hun wel vrij om artikelen waar geen afspraken over zijn te bestellen met consumentenkorting. Vanwege technische redenen moet daar dan een apart account voor aangemaakt zijn.
 10. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. AMKO VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan AMKO VOF kenbaar heeft gemaakt. Het ingeven van het juiste adres is de verantwoordelijkheid van de consument.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. In principe verzenden wij betaalde orders binnen 1 werkdag na binnenkomst betaling. Mocht dit om operationele redenen niet lukken stellen wij u daar uiterlijk binnen 3 werkdagen, maar vaak sneller, van op de hoogte.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Verzenden en verzendkosten

 1. Om uw order te verzenden brengt AMKO VOF onder een bepaalde orderwaarde verzendkosten in rekening. Deze verzendkosten en drempelwaarde verschillen per land. Klik hier voor de actuele verzendkosten.
 2. Indien u niet thuis bent bij levering zal onze vervoerder uw pakket bij het dichtsbijzijnde afhaalpunt afgeven en u daarvan op de hoogte stellen. Als u het pakket daar niet binnen de door onze vervoerder gestelde termijn afhaalt wordt het pakket naar ons geretourneert. Mocht u uw order dan alsnog willen ontvangen moeten wij de voor uw land van toepassing zijnde verzendkosten in rekening brengen, zie hiervoor de pagina verzendkosten. Indien u deze kosten niet wilt betalen wordt de koopovereenkomst ontbonden.
 3. Nadat de order is verzonden blijven wij verantwoordelijk voor de levering. Wij hebben dan echter geen invloed meer op de levertijd. Als uw order zoek raakt bij onze logistieke partner zullen wij een herlevering maken. Dit doen wij echter pas als redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het pakket niet meer geleverd gaat worden binnen een acceptabele termijn. U ontvangt dan ook van ons een “niet ontvangen verklaring” welke u verplicht bent om getekend aan ons te retourneren.
 4. Indien wij een herlevering moeten maken voor u en u ontvangt de originele zending alsnog bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 14 – Betaling

 1. AMKO VOF levert geen producten en diensten voordat de betaling hiervoor is voldaan.
 2. Consumenten dienen te betalen via een van de in de checkout gespecificeerde betalingsmethodes. (IE iDeal, ApplePay, Creditcard, PayPal etc.) Deze verschillen per land en orderwaarde.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15- Klachtenregeling

 1. AMKO VOF beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AMKO VOF nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Klachten dienen netjes en in het Nederlands of Engels geformuleerd te worden, klachten waarin buitensporig grof taalgebruik is toegepast worden niet in behandeling genomen. 
 4. Bij AMKO VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AMKO VOF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot AMKO VOF. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Sokkenmarkt is lid van deze organisatie en heeft zich hieraan gecommiteert. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die in eerste instantie door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Indien de klant in het gelijk wordt gesteld zal Sokkenmarkt deze kosten vergoeden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 7. Een klacht schort de verplichtingen van AMKO VOF niet op, tenzij AMKO VOF schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door AMKO VOF, zal AMKO VOF naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen AMKO VOF en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.